Financien

Printvriendelijke versie

Met de invoering van Passend onderwijs gaat een grote budgettaire verschuiving plaatsvinden. De ondersteuning van het SBO en het SO wordt op dit moment voor het grootste gedeelte rechtstreeks door het Ministerie van OC&W bekostigd. Op 1 augustus 2014 zal dit budget voor ondersteuning, zoals dat nu wordt ingezet, ter beschikking komen van het samenwerkingsverband. Daarnaast komen de huidige criteria die nodig zijn voor het toewijzen en beschikken van plaatsingen op het SBO en het SO, te vervallen. De laatste grote verandering is de inwerkingtreding van wetgeving betreffende zorgplicht. Zorgplicht regelt, dat alle kinderen die binnen het samenwerkingsverband reeds aangemeld zijn of zich aanmelden, recht hebben op passend onderwijs, ongeacht of dit binnen of buiten het samenwerkingsverband gerealiseerd kan worden.

Vanaf 1 augustus 2014 dient het samenwerkingsverband deze drie belangrijke wijzigingen te implementeren. Voor wat betreft de financiën, en daarmee de bekostiging van ondersteuning, is binnen het samenwerkingsverband gekozen voor het principe "geld volgt het kind". Dit betekent dat scholen zelf de regie gaan voeren over de ondersteuningsbudgetten en dat de directe bekostiging van ondersteuningsarrangementen op het niveau van de school en het daaraan verbonden bestuur komt te liggen. Dit uitgangspunt doet recht aan de visie "Creëer de optimale context", omdat met het toekennen van financiële middelen direct aan de scholen, dit een belangrijke stap is in het organiseren en uitvoeren van maatwerk in de klas.

Op dit moment wordt het concept verder uitgewerkt om met ingang van 1 augustus 2014 goed van start te kunnen gaan. Belangrijk bij deze uitwerking zullen de ervaringen worden, die de pilot "maatwerk" gaan opleveren. Voor meer informatie over deze pilot kunt u elders op de website lezen.